Fundmanagement Fonds Cultuur+Financiering

Fondsmanager / directeur-bestuurder van Fonds Cultuur+Financiering. Herinrichten, structureren en managen van dit fonds, dat laagrentende leningen en bancaire garanties verstrekt aan kunstenaars, ondernemers in de creatieve sector en culturele organisaties. Een initiatief van Cultuur+Ondernemen.
Opdrachtgever: Fonds Cultuur+Financiering, 2015-2020

Adviesteam Financiering, Raad voor Cultuur

Extern lid adviesteam Raad voor Cultuur voor het voorbereiden en opstellen van een advies Financiering Cultuur, op adviesaanvraag van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Opdrachtgever: Raad voor Cultuur / Cultuur+Ondernemen 2018-2019

Conceptontwikkeling Grenspark Groot-Saeftinghe

Conceptontwikkeling grensoverschrijdend natuurpark Groot-Saeftinghe (o.a. Hedwigepolder), met maximale betekenis voor de streek. Combinatie van natuur, landbouw, en economie. Adviesteam Nationale Landschappen en Parken.
Opdrachtgever: Nederlands-Vlaams consortium vertegenwoordigd door provincie Zeeland, 2017-2019.

Advisering Stad&Natuur Almere

Stichting Stad&Natuur Almere wordt geconfronteerd met een forse voorgenomen bezuiniging door de gemeente Almere. Wat nu? Is de bezuiniging af te wenden? Zijn er alternatieve financieringsbronnen te vinden? Moet er geschoven worden in het activiteitenpallet? Herijking van strategie en beleid?
Opdrachtgever: Stad& Natuur Almere 2018-2019

Kwartiermaker Nieuwe Natuur Schokland

Verankering van financiële afspraken voor integrale gebiedsontwikkeling op Schokland, bestaande uit aanleg van nieuwe natuur, maatregelen tot bescherming van archeologisch erfgoed en recreatieve voorzieningen. Financieel belang ruim € 26 miljoen, met bijdragen van het Ministerie van OCW, Provincie Flevoland, Gemeente Noordoostpolder, Waterschap Zuiderzeeland en Het Flevo-landschap.
Opdrachtgever: Het Flevo-landschap, 2018

Beleidsvisie De Stadserven

Voorbereiden en opstellen meerjarige beleidsvisie voor De Stadserven, gericht op agrarische structuurversterking en herijking van het pachtbeleid voor de melkveehouderij op Kampereiland, Overijssel.
Opdrachtgever: Kampereiland BV ‘De Stadserven’, 2017-2019

Inrichting Culturele Coöperatie ‘Alles voor de Kunst’

Adviseur bij de inrichting van een culturele coöperatie, die de verbinding legt tussen culturele activiteiten en ondernemerschap, governance en financiering;
Opdrachtgevers: Verkadefabriek Den Bosch, Cultuur+Ondernemen, 2017-2018

Financieringsstrategie Ecologie Grote Wateren

Ontwikkeling financieringsstrategie voor ecologische investeringen in de ‘Grote Wateren’, als onderdeel van een lange-termijnverkenning. Adviesteam olv Feddes Olthof.
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2017-2018

Projectleider Fonds Collectieve Activiteiten VNG

Inrichting van een nieuw financieel arrangement voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten, een administratief publiek fonds van ruim € 50 miljoen.
Opdrachtgever: Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2017

Ontwikkeling Noorderwold-Eemvallei

Voorbereiding gebiedsontwikkeling van ca 1000 hectare grond met nieuwe natuur (250 hectare), biologische landbouw (680 ha) en wonen (60 ha woningbouw, 10 ha recreatieve voorzieningen) in de gemeenten Almere en Zeewolde. Hier staat de integratie van natuur en biologische landbouw centraal in een stedelijke ontwikkeling.
Opdrachtgevers: Het Flevo-landschap en biologisch landbouwbedrijf ERF, 2014-2017

Inrichting publiek-privaat MKB+fonds Noord-Brabant

Ex ante kapitaalmarktonderzoek voor Europese cofinanciering van een financieringsfaciliteit voor scale ups in Noord-Brabant, in Lysias adviesteam.
Opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, 2016

Focus voor Economic Development Board Almere

Strategisch en operationeel advies over de toekomstige focus en inrichting van de publiek-private Economic Development Board Almere.
Opdrachtgever: gemeente Almere, 2016

Bidbook Nationaal Park Nieuw Land

Opstellen Bidboek voor het Nationaal Park Nieuw Land, dat de Oostvaardersplassen, de Marker Wadden, het Markermeer en de Lepelaarplassen verbindt. Teamverband onder regie van provincie Flevoland.
Opdrachtgever: Het Flevo-Landschap, 2016

Stimulering binnenstedelijke woningbouw Noord-Holland

Opstellen review op het financieel instrumentarium ter bevordering van binnenstedelijke woningbouw in Noord-Holland.
Opdrachtgever: provincie Noord-Holland, 2016

Gebiedsfonds Spaarnwoude

Opstellen inrichtingsvoorstel Gebiedsfonds Spaarnwoude voor Staatsbosbeheer en Recreatieschap Spaarnwoude.
Opdrachtgever: provincie Noord-Holland, 2016

Ontwikkeling Talentlening Cultuur

Ontwikkeling en implementatie van de Talentlening Cultuur, laagrentende leningen voor talentontwikkeling in kunst en cultuur in Nederland. Een initiatief van Cultuur+Ondernemen, gesteund door het Ministerie van Onderwijs en Cultuur.
Opdrachtgever: Stichting Cultuur+Ondernemen, 2014

Verkenning MKB-financieringsfaciliteit Noordvleugel

Bestuurlijke verkenning naar een gezamenlijke financieringsfaciliteit voor het innovatief midden- en kleinbedrijf in Utrecht, Noord-Holland en Flevoland.
Opdrachtgevers: Ministerie van EZ, Provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en gemeenten Amsterdam, Almere en Utrecht, 2015.

Utrechtse Cultuurlening

Ontwikkeling en implementatie van de Utrechtse Cultuurlening, laagrentende leningen voor kunstenaars en culturele organisaties in Utrecht. Een initiatief van Cultuur+Ondernemen, gemeente en provincie Utrecht en het KF Hein Fonds.
Opdrachtgever: Stichting Cultuur+Ondernemen, 2014

Brabantse Cultuurlening

Ontwikkeling en implementatie van de Brabantse Cultuurlening, laagrentende leningen voor kunstenaars en culturele organisaties in Noord-Brabant. Een initiatief van Cultuur+Ondernemen en het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur bkkc.
Opdrachtgever: Stichting Cultuur+Ondernemen, 2014

Oprichting Nationaal Warmtefonds

Adviseur en interim secretaris publiek-privaat fonds van € 300 miljoen voor laagrentende leningen voor energiebesparende maatregelen (oorspronkelijke naam: Nationaal Energiebespaarfonds). Adviseur bij de oprichting en bij het aantrekken van 3/4 privaat kapitaal, tevens ambtelijk secretaris van het bestuur.
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2013-2014

Amsterdamse Cultuurlening

Ontwikkeling en implementatie van de Amsterdamse Cultuurlening, laagrentende leningen voor kunstenaars en culturele organisaties in Amsterdam. Een initiatief van Cultuur+Ondernemen en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Opdrachtgever: Stichting Cultuur+Ondernemen, 2013

Ontwikkeling en financiering Marker Wadden

Directeur Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer. Conceptontwikkeling en financiering van een toekomstbestendig ecologisch systeem voor het Markermeer-IJmeer, waaronder Marker Wadden. Rijks-Regio-programma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM).
Opdrachtgevers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten Amsterdam, Almere, Lelystad e.a, 2010 – 2013

Exportgarantie Maakindustrie Gelderland

Haalbaarheidsonderzoek en advies voor de inrichting van een export-garantiefaciliteit voor de Gelderse maakindustrie. Adviesteam met Melvin Könings.
Opdrachtgever: Provincie Gelderland, 2013

JESSICA-fondsen Rotterdam en Den Haag

Opstellen Businessplan ‘Kansen voor Rotterdam en Den Haag’, voor Fondsmanagement van Europese fondsen voor duurzame gebiedsontwikkeling in Rotterdam en Den Haag.
Opdrachtgever: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn, 2012

Financiering Bedrijfsverplaatsing Hart van Zuid, Hengelo

Advies voor de financiering van de bedrijfsverplaatsing van Stork Technical Services bij de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid in Hengelo. In Lysias adviesteam.
Opdrachtgever: Provincie Overijssel, 2012

Financiering Hoogwaterbescherming

Verkenning naar publiek-private financieringsarrangementen voor projecten op het gebied van waterveiligheid.
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2011

Herbestemming Religieus Erfgoed

Opstellen Businessplan Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed.
Opdrachtgever: Fondsenbeheer Nederland, 2010

Start typing and press Enter to search